Általános feltételek

1. A jelen ÁSZF tárgya

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Blochberger Eisproduktion GmbH (a továbbiakban: Eis-Greissler) online áruházán (www.eis-greissler.at) keresztül történő minden megrendelésre és vásárlásra vonatkoznak. Az Eis-Greissler kizárólag ezen ÁSZF alapján köt szerződéseket.

1.2 Az ÁSZF az online áruházon keresztül kötött valamennyi szerződésre vonatkozik, függetlenül attól, hogy a vásárló vállalkozás vagy fogyasztó. A fogyasztókkal kötött ügyletekre a különböző fogyasztóvédelmi törvények egyoldalúan kötelező rendelkezései vonatkoznak.

1.3 Az ÁSZF az áruk és utalványok vásárlására vonatkozik, amelyeket a továbbiakban együttesen „áruknak” nevezünk. Amennyiben valamely szabályozás csak az árukra vagy utalványokra vonatkozik, azt külön kiemeljük.

 


 

2. Szerződéskötés / megrendelési folyamat

.
2.1 Az Eis-Greissler webáruházában található valamennyi ajánlat – hacsak kifejezetten másként nem jelezzük – változhat, és nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a vásárlónak szóló felhívás, hogy kötelező érvényű ajánlatot tegyen az Eis-Greissler számára.

2.2 Az ügyfél az online áruházban a kívánt áru kiválasztásával, adatainak megadásával és végül a „Vásárlás” feliratú gombra való kattintással adhat le megrendelést. Mielőtt a vásárló erre a gombra kattintana, a megrendeléséről áttekintést kap. Így kétszer is ellenőrizheti adatait, a megrendelést és a kapcsolódó költségeket, és szükség esetén korrigálhatja azokat. Ha a vásárló ezt követően a „Buy Now” gombra kattint, akkor a megrendelésével kötelező érvényű ajánlatot hoz létre, amelyhez 48 órán keresztül kötve van.

2.3 Amint az Eis-Greissler megkapta az ügyfél megrendelését, az Eis-Greissler ellenőrzi a megrendelést és a megrendelt áru rendelkezésre állását, amely során az Eis-Greisslernek lehetősége van arra is, hogy a megrendelést indoklás nélkül ne fogadja el. Az ügyfél és az Eis-Greissler között a megrendelt áru szállítására vagy rendelkezésre bocsátására vonatkozó szerződés csak akkor jön létre, amikor az Eis-Greissler e-mailben visszaigazolást küld az ügyfélnek a megrendelésről.

 


 

3. Fizetés, ár, szállítási költségek

.
3.1. A megrendelt áru vételára a szerződéskötéskor a webáruházban feltüntetett ár, amennyiben a megrendelés során mindkét fél megállapodott.

3.2 Az Eis-Greissler az áru elküldésekor a szállítási költséget a Vevőnek felszámítja, amelynek összegét az ajánlat elküldése előtt közli a Vevővel, és amelyet a Vevő a „Vásárlás” gombra kattintva elfogad. Az olyan utalványok esetében, amelyeket az Ügyfél saját maga nyomtathat ki, nem kerül felszámításra postaköltség.

3.3 Minden ár tartalmazza a törvényes hozzáadottérték-adót.

3.4 Az ügyfél köteles a vételárat teljes egészében, levonás nélkül, a megrendelés feladásakor, tehát előre kifizetni. Ha ennek következtében a szerződés nem jön létre, az Eis-Greissler haladéktalanul visszatéríti a vételárat.

3.5 A fizetés kizárólag a rendelési folyamat során választható fizetési lehetőségeken keresztül történhet. A kiválasztott fizetési mód a megrendelés leadása után nem módosítható. A vásárló fizetését az mPAY24 (VISA, Mastercard) vagy a Klarna (Sofortüberweisung) fizetési szolgáltató dolgozza fel.

3.6. Ha az Eis-Greissler bármilyen okból kénytelen visszatéríteni a vételárat, akkor ugyanazt a fizetési módot használja, amellyel a vásárló a vételárat kifizette, kivéve, ha a vásárlóval kifejezetten másként állapodtak meg.

 


 

5. Eis-Greissler teljesítmény és szállítás

.
5.1. Eltérő megállapodás hiányában a Vevő által megvásárolt árut az Eis-Greissler által kijelölt szállítási szolgáltató szállítja ki a Vevő által a megrendelésben megadott címre, a megállapodás szerinti költségen (3.2. pont).

5.2 Az árukat az Eis-Greissler raktárában való megérkezéstől számított egy héten belül szállítják el. Ha a kiszállítás az ügyfél megrendelését követő egy hónapon túl nem lehetséges, az Eis-Greissler haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet. Ebben az esetben a vevő – a teljesítés elmaradásának egyéb következményeinek sérelme nélkül – jogosult a szerződéstől azonnal elállni és a már kifizetett vételárat (beleértve a szállítási költségeket is) visszakövetelni. Az elállási jog akkor is fennáll, ha a vásárolt áru a szerződés megkötésétől számított két hónapon belül nem érkezik meg a vevő által megadott szállítási címre, kivéve, ha a késedelem a vevőn kívül álló okok miatt következett be.

5.3. Ha az ügyfél saját nyomtatású utalványt vásárol, az Eis-Greissler a szerződés megkötését és a vételár kifizetését követően azonnal letölthetővé teszi azt. Az ilyen utalványok akkor tekintendők kézbesítettnek, amikor az Eis-Greissler lehetővé teszi az ügyfél számára az utalvány letöltését.

 


 

6. Elállási jog

A következő szerződések esetében nincs elállási jog a vásárlók számára, illetve a vásárlók elállási joga idő előtt megszűnhet:

6.1. A nem lakáscélú szálláshely-szolgáltatás, az áruszállítás, a gépjárművek bérbeadása, valamint az étel- és italszolgáltatás és a szabadidős tevékenységekkel összefüggésben nyújtott szolgáltatások, ha minden esetben szerződésben meghatározott időpont vagy határidő van kikötve a szerződés vállalkozó általi teljesítésére (FAGG 18. § (1) bek. 10. sz.). Ez azt jelenti, hogy amíg a Blochberger Eisproduktion GmbH szabadidős szolgáltatásokat, különösen rendezvényekre szóló jegyeket kínál, addig nincs elállási jog. Ezért minden jegyrendelés a Blochberger Eisproduktion GmbH által a II. 1. pont szerinti visszaigazolást követően azonnal kötelező érvényű, és a megrendelőt a megrendelt jegyek elfogadására és kifizetésére kötelezi.

 


 

7. Garancia

.
7.1. Ha a leszállított áru hibás, a vásárlót törvényes szavatossági jogok illetik meg (§§ 922 és azt követő §§ ABGB). Ilyen esetben a vevő tehát követelheti az Eis-Greisslertől, hogy az Eis-Greissler saját költségén javítsa ki a hibákat, vagy cserélje ki a hibás árut hibátlan árura. Ha az Eis-Greissler erre nem hajlandó vagy nem képes, a megrendelő ehelyett a hibás áru árának csökkentését vagy – ha a hiba nem csupán csekély mértékű – a szerződés felbontását (a szerződéstől való elállást) követelheti.

7.2. Ha a vevő vállalkozó, a leszállított árut a leszállítás után azonnal meg kell vizsgálnia, és az Eis-Greisslernek a hibákat azonnal, de legkésőbb öt napon belül írásban jeleznie kell. Ha a megrendelő elmulasztja a hiba bejelentését, az árut jóváhagyottnak kell tekinteni. Ha a megrendelő vállalkozó, az elmaradt, késedelmes vagy helytelenül megfogalmazott bejelentés a jótállási igények, a kártérítés és az áru hibás voltára vonatkozó tévedés elvesztését eredményezi.

 


 

8. Felelősség

8.1. Fogyasztói ügyletek esetén az Eis-Greissler felelőssége az Eis-Greissler által okozott károkért az Eis-Greissler által okozott, a fő szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő tipikusan előrelátható károkra korlátozódik. Ez a felelősségkorlátozás nem vonatkozik az Eis-Greissler által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkra, valamint a személyi sérülésekre.

8.2 Kereskedelmi ügyletek esetén az Eis-Greissler a termékfelelősségről szóló törvény szerint felel. Továbbá, az Eis-Greissler kártérítési felelőssége kereskedelmi ügyletek esetén súlyos gondatlanságot (súlyos gondatlanság vagy szándékosság) feltételez, és a hiba által okozott közvetlen pozitív kár megtérítésére korlátozódik. Az elmaradt haszon, a következményes károk, a közvetett károk vagy a harmadik személyeknek okozott károk megtérítése minden esetben kizárt. Az Eis-Greissler hibájának bizonyítása az üzleti ügylet megrendelőjét terheli. Az üzleti ügyletből származó vevő kártérítési igénye a kár és a károsult fél általi kiderülésétől számított hat hónap elteltével, de minden esetben az átadástól számított 3 év elteltével elévül.

 


 

9. Adatvédelem

Az Eis-Greissler adatvédelmi tájékoztatója, amely teljes körű tájékoztatást tartalmaz az adatvédelemről és az ügyfél személyes adatainak feldolgozásáról, elérhető a www.eis-greissler.at/datenschutz weboldalon. Az ügyfél kérésére az Eis-Greissler az adatvédelmi tájékoztatót postai úton vagy e-mailben is haladéktalanul megküldi az ügyfélnek.

 


 

Jegyzetek a fényképekről és videókról

.

A látogató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a létesítményben a létesítményről és a látogatókról alkalmanként kép- és videofelvételek készülhetnek. A látogató tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa a látogatás során vagy azzal kapcsolatban készített felvételeket a Blochberger Eisproduktion GmbH bármilyen jelenlegi vagy jövőbeli technikai eljárással elemezheti, és kereskedelmi célokra (reklám, televíziós közvetítések, közösségi média stb.) felhasználhatja, feltéve, hogy a felhasználás nem sérti indokolatlanul a személyes érdekeit. Az ügyfél nem jogosult semmilyen kártérítésre az ilyen felhasználásért. A lemondás bármely formában bármikor lehetséges a info@eis-greissler.at címen.

 


 

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Az ügyfél és az Eis-Greissler között létrejött szerződésre és az abból eredő jogviszonyokra az osztrák jog irányadó, a nemzetközi magánjog kollíziós szabályainak és az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával.

10.2 Kétoldalú üzleti ügyletek esetén a neunkircheni kerületi bíróság illetékes a szerződésből és az abból eredő, az ügyfél és az Eis-Greissler közötti jogviszonyból eredő valamennyi jogvitára. Fogyasztói ügyletek esetén a joghatóság a KSchG 14. §-a szerint kerül meghatározásra. Ha a fogyasztó a szerződés megkötésének időpontjában lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye Ausztriában van, vagy ha a fogyasztó Ausztriában dolgozik, és a szerződés megkötését követően lakóhelyét külföldre helyezi át, a szerződésből eredő valamennyi jogvita tekintetében a fogyasztónak a szerződésben a szerződés megkötésének időpontjában megadott lakóhelye szerint illetékes bíróság jár el.

10.3. Az ügyfél csak akkor jogosult az Eis-Greisslerrel szemben fennálló kötelezettségeit az Eis-Greisslerrel szembeni követelésekkel szemben beszámítani, ha az Eis-Greissler csődeljárás alatt áll, vagy ha az ügyfél követelése jogilag összefügg az ügyfél kötelezettségével, ha az ügyfél követelését bírósági ítéletben megállapították, vagy ha az Eis-Greissler elismerte azt.

10.4 A szerződés és a kommunikáció nyelve a német.

10.5 Ha az Ügyfél a fogyasztóvédelmi törvény (KSchG) 1. szakasza értelmében fogyasztónak minősül, a közte és az Eis-Greissler között felmerülő vitás kérdéseket az „Internet Ombudsman” választottbírósági testület elé terjesztheti. Az Eis-Greissler részt vesz az ilyen békéltetésben. A hozzáférési követelményekről további információk a választottbírósági tanács honlapján találhatók: https://www.ombudsmann.at/.

Állapot.

contactexit